Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Атауыsort icon Жыл
Әлемдік астық нарығы және оған Қазақстанның қатысуы 2014
Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу ерекшеліктері 2011
Ұлттық экономика дамуының әлеуметтік-экономикалық және құқықтық негіздері 2009
Қызмет көрсетудегі жұмыспен қамтудың даму тенденциялары 2012
ҚР нақты аймағындағы еңбек нарығын факторлық талдау 2016
ҚР индустриалды-инновациялық саясаты және оны жүзеге асыру механизмдері 2014
Қарағандыдағы тұрғындарға қызмет көрсету орталықтарының мәселелерін зерттеу 2013
Қазақстанның «жасыл» энергетиканы дамытуындағы ЕХРО-ның рөлі 2017
Қазақстандық кәсіпорындардың қаражат ағынын басқару 2017
Қазақстандағы әлеуметтік бағыттағы кәсіпкерлік іс-әрекет 2009
Қазақстан экономикасын мемлекеттік реттеу 2011
Қазақстан Республикасының ұлттық компанияларын мемлекеттік реттеу 2009
Қазақстан Республикасының тұрғын үй аясында жылжымайтын мүлік нарығын дамыту перспективасы 2014
Қазақстан Республикасының аграрлық саланың даму мәселері және шешу жолдары 2012
Қазақстан Республикасындағы халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу 2009
Қазақстан Республикасындағы биржа нарығын ұйымдастыру және дамыту 2014
Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығына инвестиция тарту механизімін жетілдіру жолдары 2009
Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлік қызметтің даму проблемалары мен оларды мемлекеттік қолдау бағыттары 2012
Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік нарығын дамыту ерекшеліктері 2013
Қазақстан Республикасы аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару 2011
Қазақстан Республикасы аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму тенденциясы 2011
Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіптік кешенінің қазіргі жағдайы және бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағыттары 2011
Қaзaқстaн Рeспубликaсының aймaқтaрындaғы шaғын кәсіпкeрлікті мeмлeкeттік қoлдaуды жeтілдіру 2014
Қaзaқстaн Рeспубликaсының aймaқтaрындaғы шaғын кәсіпкeрлікті мeмлeкeттік қoлдaуды жeтілдіру 2014
Қ.Р инновациялық дамуының бағыттары мен мәселелері 2010
Экономиканы мемлекеттік ретету қағидалары мен үлгілері 2010
Экономикалық модельдерді зерттеу 2010
Экономикада инфляцияны реттеуді жетілдіру жолдары 2013
Шағын және орта кәсіпкерлік экономикалық жағдайы және дамыту жолдары 2009
Табыс пен шығындар есебі және талдау 2014
Рентабельділік - өндірістің экономикалық тиімділігін нарықтық бағалау негізі ретінде 2014
ОҚО кәсіпкерлік тәуекелді басқарудың тиімді технологиясын ұйымдастырушылықты қамсыздандыру 2011
Лизингтік мәмілелердің экономикалық мәні 2010
Көлік инфрақұрылымын дамыту және көлік салығы түсімдеріне экономикалық талдау 2011
Кәсіпорының бәсекеге қабілеттілігін бағалау және қамтамасыз ету 2017
Кәсіпорынның өндірістік қызметін талдау және оның экономикалық тиімділігін арттыру 2013
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы: мәселелері және қамтамасыз ету жолдары 2015
Кәсіпорынның экономикалық тиімділігін арттыру жолдары 2013
Кәсіпорынның экономикалық жағдайын және инвестициялық тартымдылығын жетілдіру жолдары (“Osquf” ЖШС мысалында) 2011
Кәсіпорынның логистикалық шығындарын талдау және басқару 2017
Кәсіпорынның дағдарыстан шығу жолдарын талдау ("Тас-Құм" АҚ мысалында) 2014
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі және оны көтеру жолдары 2014
Кәсіпорында кәсіпкерлік тәуекелді төмендету 2012
Кәсіпорында еңбекақы төлеу мен мөлшерлеуді жетілдіруді ұйымдастыру 2013
Кәсіпорын жұмысшыларын материалдық ынталандыру мен еңбекақыны жетілдіру 2014
Кәciпopынның нeгiзгi кaпитaлының экoнoмикaлық жaғдaйын бaғaлay мeн oны пaйдaлaнy тиiмдiлгiн apттыpy 2013
Компанияның пайдалылық көрсеткіштерін факторлық талдау 2016
Инфляцияны реттеудің қазіргі механизмдері (Ұлттық Банк мысалында) 2014
Инфляцияны реттеудің қазіргі механизмдері 2014
Инвестициялық қызметтiң экономикaлық тиiмдiлiгiн бaғaлaу 2014
Инвестициялық жобаны бағалау мәселелері мен оны жетілдіру 2013
Инвестициялық жобaсын жүзеге aсыру және жетілдіру жолдaры 2014
Еңбек өнімділігін арттыру факторлары және бағыттары 2017
Еңбек нарығын экономикалық - құқықтық реттеу және нарықтық экономикалық ерекшеліктері 2011
Еркін экономикалық аймақтар және олардың Қазақстан Республикасына шетелдік капиталды тартуға рөлі 2017
Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіру жағдайында қр ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 2011
Баға қалыптастыру сферасында кәсіпорын саясаты 2014
Білім беру экономиканың бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде 2009
Білім беру экономиканың бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде 2009
Алматы облысының көлік инфрақұрылымының дамуы 2009
Аймақтың экономикалық даму саясаты 2008
Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық-құқықтық негіздері 2009
Аймақтардың әлеуметтік – экономикалық даму ерекшеліктері 2012
Аймақтардың экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу 2009
Агроөнеркәсіптік кешеннің инновациялық дамуы 2010
Агроөнеркәсіптік кешендердің экономикалық тиімділігін арттыру 2016
«Қазақмыс» корпорациясына экономикалық - географиялық баға беру 2015
Республикалық бюджетін қарастырып,жоспарлау мен орындалу үлгілерін жетілдіру 2017