Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Атауыsort icon Жыл
Aғылшын тілінің мaқaл мәтeлдeрі: пайда болу ерекшeліктeрі (қазақ,ағылшын және орыс тілдері материалдары негізінде) 2011
Characteristic features οf literary translatiοn in Kazakh and English language 2013
Flipped classroom technology in teaching English 2019
Influence of French loan words after the Norman Conquest 2014
Stylistic and Pragmatic analysis οf pοlitical discοurse 2014
XX ғасыр шығармаларындағы nomina propria және олардың семантикалық ерекшеліктері (қазақ және американдық проза мысалында) 2021
«Аққу» концептінің лингвомәдени ерекшелігі 2010
Абай өлеңдернің орыс, ағылшын тілдеріне аударылуы 2008
Аударма ісі мамандығында тілдерді мәдениетаралық коммуникацияның аспектісі ретінде оқыту мәселелері 2008
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі жануар атаулары бар фразеологиялық бірліктер (салғастырмалы талдау) 2014
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі сын есімдердің қолданылу ерекшелігі 2014
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі төл және төлеу сөздердің қолданылуы 2014
Ағылшын кірме сөздерін қазақ тілінде қолданудың лингвоэкологиялық аспектілері 2015
Ағылшын көркем шығармаларындағы неологизмдердің жасалу жолдары 2014
Ағылшын паремиология этникалық менталитет аспектісі ретінде зоонимдер 2015
Ағылшын сабақтарында мектеп оқушысының лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру (ағылшын және қазақ неологизмдер материалдарды салыстыра оқыту 2015
Ағылшын тiлiн оқытудағы коммуникативтiк әдiс 2016
Ағылшын тілі сабағында аутенттік материалдарды қолдана отырып сөйлеу қабілетін қалыптастыру 2014
Ағылшын тілі сабағында практикалық грамматиканы үйретуде ойын түрлерін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері 2014
Ағылшын тілі сабағында өлең мен әндерді қолдана отырып оқушылардың лексикалық қабілеттерін дамыту 2020
Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативті сөйлеуге үйрету 2015
Ағылшын тілін үйренуге деген ынтаны арттыру мақсатында түпнұсқалық бейнематериалдарды пайдалану 2022
Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдердің құрылымы 2008
Ағылшын тіліндегі абсолютті сабақты етістіктер 2014
Ағылшын тіліндегі антонимдік аударманың ерекшеліктері 2014
Ағылшын тіліндегі диалект сөздердің жіктелуі 2016
Ағылшын тіліндегі жаргон сөздерінің шығу тарихы мен ерекшелігі 2014
Ағылшын тіліндегі неологизмдердің аудармада берілуі 2008
Ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің детективті жанрда қолдануы 2014
Ағылшын тіліндегі фразеологиялық синонимдердің қолданылуы 2017
Ағылшын тіліндегі эмотивті лексиканы қазақ тіліне аудару ерекшеліктер 2015
Ағылшын тіліндегі құрмалас сөйлемдерді қолдану 2014
Ағылшын-қазақ тілдеріндегі сан есімдердің сәйкестігі және аудармасы 2014
Білім беру жүйесіндегі электрондық оқыту (E-learning) 2015
Бастауыш сынып оқушыларының ағылшын тілінен тыңдап түсіну дағдысын дамытуға бағытталған оқу-әдістемелік кешенін жобалау 2016
БАҚ саласындағы ағылшын тілінің терминологиялық сөз тіркестері және оларды қазақ тіліне аудару ерекшеліктері 2016
Дипломатиялық терминдер 2008
Екі елдің лингвоелтанымдық ақпараттары негізінде студенттерді мәдениетаралық қарым-қатынасқа үйрету әдістемесі 2012
Жалпы білім беретін мектептерде шет тілін жаңа технологиямен оқыту 2014
Жақын шетелдік қазақтар тілінің зерттелуі 2008
Жаңа үлгідегі корей поэзиясының дамуы 2010
Заң терминдерінің аудармада берілу ерекшеліктері(ағылшын және қазақ тілдер негізінде) 2010
Заң терминдерінің қалыптасу және дамуы 2008
Зооним компоненттерімен фразеологиялық бірліктер 2015
Лу Шүн мен Ғабит Мүсіреповтің шығармаларындағы әйелдер образы» 2019
М.Жұмабаев өлеңдерінің орыс тіліне аударылу сипаты 2008
Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін үйретудегі оқу сөздік жағдаяттар 2017
Мектеп оқушыларының ағылшын тілі сабақтарында электронды құралдарды пайдалану (планшеттер, электронды кітаптар) 2015
Мұнай-газ саласындағы техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері 2010
Мұнай-газ саласындағы техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері 2010
Неологизмдерді аудару жолдары 2010
Орта сыныптардағы сөйлеу қабілетін дамыту құралы ретінде ағылшын тілі сабақтарында «дебаттар» технологиясын қолдану 2017
Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыруда оқу алдында жасалатын жаттығулардың тиімділігі 2019
Сaлыстырмaлы зерттеу: нәрестенің дүниеге келуімен бaйлaнысты сaлт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптaр (қaзaқ және түрік тілдері негізінде) 2018
Саяси дискурс және аударма 2015
Саяси медиа дискурс және билік легитимділігі 2017
Терминдерді аудару барысында трансформациялардың қолданылуы (ағылшын және қазақ заң терминдері) 2014
Түпнұсқа мен аударма мәтіндегі тілдік сәйкестіктер ( А. Кристидің «Он қара домалақ» детективті романы негізінде) 2021
Түркі тілдерінің дамуы 2012
Түс концептісін (қызыл) ағылшын және қазақ мәдениеттерінде салыстырмалы түрде талдау 2014
Түс мағынасын білдіретін фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктері 2016
Фантастикалық фильмді аударудың ерекшеліктері мен қиындықтары («Харри Поттер және пәлсапа тас» фильм негізінде) 2021
Фильм атауларын аудару стратегиясы 2022
ХХ ғасырдағы қазақ аударма теориясының дамуы 2008
ХХ Ғасырдың басындағы қытай көркем әдебиет қайраткерлері және олардың шығармаларындағы жастар образы (магистрлік диссертация) 2011
Шағын мәтін түріндегі афоризмдердің құрылымдық-семантикалық және лингво-стилистикалық ерекшеліктері 2014
Шет тілі сабағында әзіл-сықақ жанрды қолдану ерекшеліктері 2014
Шет тілін оқыту үдерісінде рефлексивті қабілеттерді (өзін-өзі байқау, өзін-өзі бағалау) қалыптастыру 2016
Шет тілін тыңдап түсінудегі қарым-қатынас әдістемесін визуалдық негізде қолдану 2015
Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттырудың бір әдісі – мотивация 2015
Шет тілдік білім беру аясында оқушылардың таным іс-әрекеттерін ұйымдастыру ретінде Блум таксономиясын қолдану 2015
Шетел тілі сабақтарында сөз әрекетінің түрі ретінде жағдаяттарды қолдану 2017
Шетел тілін оқыту барысында өлең-тақпақ материалдарын қолдану арқылы оқушылардың шығармашылығын дамыту 2017
Шетел тілін оқытуда мультимедиялық құралдарын қолдану 2015
Шетел тілін оқытуда тілдік портфолионы қолдану 2017
Шетелдік жарнама материалдарын қолдана отырып, мектеп оқушыларын ағылшын тіліндегі факультативтік сабақтарға интерактивті түрде оқыту 2015
Ырықсыз етіс құрылымдарының аударылу ерекшеліктері 2015
Ырықсыз етіс құрылымдарының аударылу ерекшеліктері 2015
Электронды және мобильді байланыс арқылы интернет кеңістігі мен хабарламаларда ағылшынның қысқартылған сөздерін пайдалану 2016
Эмоция көрінісінің лингвистикалық және синтаксистік құралдары 2015
Этʜографиялық компоʜеʜт ʜегізіʜде шет тіліʜ оқыту 2015
Этникалық менталитеттің көрінісіндегі ағылшын, қазақ паремияларындағы фитонимдер 2014
Қ.Нұрмахановтың аудармаларының мәні мен маңызы 2008
Қазақ ертегілерін аудару 2014
Қазақ және ағылшын лингвомәдениеттеріндегі «даналық/wisdom» концептісінің вербалдануы 2016
Қазақ және ағылшын тіліндегі қимыл-қозғалыс етістіктерінің функционалды-семантикалық ерекшеліктері 2014
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологизмдердің таңбалық символдық семантикасы 2014
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі эпос кейіпкерлерінің жасалу ерекшеліктері 2008
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі этикет формаларын ерекшеліктері 2014
Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен сөздер 2018
Қазақ терминологиясы 2008
Қазақ, ағылшын тілдеріндегі жануар атаулары фразеологизмдерге салғастырмалы талдау 2014
Қараманұлы батыс әдебиетінің аудармашысы 2010
Қиял-ғажайып ертегілер мен жаңашыл мультфильмдердің бүлдіршіндер үшін әсері 2018
Қолданысы шектеулі лексиканы аудару 2013
Қытай тілі грамматикасындағы сөз алды қосымшасының ерекшелігі 2017
Қытай тіліндегі газет-журналдарды, БАҚ аударудың қазіргі таңдағы мәселелері (магистрлік диссертация) 2012